Podrobni opis podpore iz Programa razvoja podeželja

Podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Marino Jakomin je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« in finančno pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«, katera je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK
Marino Jakomin je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2019. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mladi prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija, ki jo je prevzel Marino, se bo preusmerila v ekološko pridelavo. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje naslednjih dopolnilnih dejavnost: turistična in izletniška kmetija ter osmica. Mladi kmet bo na kmetiji povečal obseg obdelave kmetijskih zemljišč ter povečal število živali na kmetiji. Z naložbami v osnovna sredstva, bo uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Marino se bo na kmetiji tudi zaposlil.

CILJI
Na kmetiji imajo naslednje cilje:
  • Gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
  • Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.
PRIČAKOVANI REZULTATI
  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
  • Zaposlitev na kmetiji.
Podukrep 3.1 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
Vključitev v podukrep 3.1 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom, govedo v okviru sheme kakovosti, izbrana kakovost.

POVZETEK
Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

CILJI
  • Povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • Večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.
PRIČAKOVANI REZULTATI
  • Povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • Doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • Rast prihodkov od prodaje.

Naš recept za uspeh je marljivost in prijazen nasmeh.